Новини

Обява

18.04.2018

На 18.04.2018 г. «Чечосан» ЕООД приключва изпълнението на проект „Подобряване качеството на работните места в „Чечосан“ ЕООД“ № BG05M9OP001-1.008-0122-С01 по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

final 200 Kb (pdf) свали